Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky systému na predaj darčekových poukážok na www.motokarydlha.sk  a súhlas s poskytnutím osobných údajov

Spoločnosť Motokáry dlhá s.r.o., so sídlom: Píla 191 90089 Píla, prevácka Dlhá č 168 , IČO34151974 , DIČ2020947918 , IČ DPHSK2020947918 podľa §4  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro vložka č 13509/B je prevádzkovateľom internetovej stránky www.motokarydlha.sk, pomocou ktorej si Kupujúci kúpi darčekovú poukážku.

Spoločnosť Motokáry Dlhá prevádzkuje Stránku www.motokarydlha.sk a umožňuje svojim zákazníkom aby kupovali  Darčekové poukážky prostredníctvom tejto stránky. 

Predávajúci sa zaviazal, že bude akceptovať Kupujúcimi predložené Darčekové poukážky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Darčekovej poukážky sa realizujú medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Darčekovej poukážke uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Predávajúci je spoločnosť Motokáry dlhá s.r.o., so sídlom: Píla 191 90089 Píla, prevácka Dlhá č 168 , IČO34151974 , DIČ2020947918 , IČ DPHSK2020947918 podľa §4  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro vložka č 13509/B . Predávajúci umožňuje predaj Darčekovej poukážky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu na Stránke
 2. Stránka je internetová stránka www.motokarydlha.sk
 3. Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Darčekovú poukážku na Stránke;
 4. Predávajúci je spoločnosť Motokáry dlhá s.r.o., so sídlom: Píla 191 90089 Píla, prevácka Dlhá č 168 , IČO34151974 , DIČ2020947918 , IČ DPHSK2020947918 podľa §4  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro vložka č 13509/B .
 5. Ponuka je ponuka / súbor ponúk na predaj Darčekových poukážok uverejnených na Stránke;
 6. Darčeková poukážka je potvrdenie o časovo obmedzenom práve Kupujúceho voči Predávajúcemu, aby mu Predávajúci poskytol Plnenie, pričom kúpa Darčekovej poukážky môže byť Predávajúcemu preukázaná v elektronickej podobe;
 7. Plnenie je tovar alebo služba poskytovaná zo strany Predávajúceho Kupujúcemu a uvedená v Ponuke a v Darčekovej poukážke;
 8. Účet je účet Kupujúceho zriadený na Stránke po zaregistrovaní Kupujúceho;
 9. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Článok II

Objednávka a kúpa Darčekovej poukážky

 1. 1. Predávajúci zverejňuje na Stránke Ponuky na Darčekové poukážky, ktorých kúpu si Kupujúci môže objednať a ktoré si Kupujúci môže kúpiť.
 2. Ponuka Darčekovej poukážky je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Darčekovú poukážku je stanovené dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 3. Každý Kupujúci si môže objednať ľubovoľný počet Darčekových poukážok, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
 4. Objednávka Darčekovej poukážky a jej následná kúpa sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou, alebo osobne na prevádzke Motokáry Dlhá 168. Platba je možná hotovosťou alebo kreditnou kartou.
  Po úhrade cez Platobnú bránu VÚB e CARD  príde poukážka na e-mail Kupujúceho. Pre okamžité zaslanie Darčekovej poukážky je Kupujúci povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.motokarydlha.sk , systém dostane informáciu o platbe a zašle Kupujúcemu Darčekovú poukážku.
 5. Momentom vyplnenia registračného formulára Kupujúci objednáva kúpu Darčekovej poukážky (ďalej len „ Objednávka “) a:
  a) Objednávka na kúpu Darčekovej poukážky sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Darčekovú poukážku Kupujúcim postupom uvedeným na Stránke. Do uhradenia ceny za Darčekovú poukážku nevzniká Kupujúcemu právo na vydanie Darčekovej poukážky.
  b) Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
 6. Predávajúci preberá ceny za Darčekovú poukážku.
 7. Pripísaním ceny za Darčekovú poukážku na účet Predávajúceho sa kúpa Darčekovej poukážky zrealizuje.
 8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Darčekovej poukážky vydáva Predávajúci. ma uvedenú mailovú adresu Kupujúceho.
 9. V prípade, ak Kupujúci vystupuje pri kúpe Darčekovej poukážky v postavení zdaniteľnej osoby, t.j. obstaráva poukážku na účely podnikania, má nárok na obdržanie daňového dokladu od Predávajúceho. Kupujúci má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu ihneď po zakúpení Darčekovej poukážky na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Kupujúci uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Darčekovej poukážky a dátum úhrady Darčekovej poukážky. Ak skutočnosť v zmysle prvej vety Kupujúci - podnikateľ Predávajúcemu neoznámi, môže požiadať Predávajúceho o vystavenie daňového dokladu v momente využitia Darčekovej poukážky. Predávajúci nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 10. Záväzky vyplývajúce z kúpy Darčekovej poukážky sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu s využitím Darčekovej poukážky alebo neuplatnením Darčekovej poukážky zo strany Kupujúceho v dobe platnosti Darčekovej poukážky.

Článok III

Práva a povinnosti

 1. Predávajúci najneskôr do 24 hodín od pripísania ceny za Darčekovú poukážku na bankový účet Predávajúceho odošle Darčekovú poukážku Kupujúcemu elektronickou formou na mailovú adresu Kupujúceho, ktorá bola uvedená v registračnom formulári. Darčeková poukážka sa považuje za doručenú odoslaním Darčekovej poukážky na mailovú adresu Kupujúceho, ktorá bola uvedená v registračnom formulári.
 2. Darčeková poukážka (v tlačenej podobe resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Darčekovej poukážky.
 3. Predávajúci eviduje zoznam Darčekových poukážok za účelom vykonania možnej kontroly predloženej Darčekovej poukážky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu, s čím Kupujúci súhlasí.
 4. Kupujúci je oprávnený použiť Darčekovú poukážku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Darčekovej poukážke a prípadne v inštrukciách doručených Kupujúcemu spolu s Darčekovou poukážkou. Doba platnosti Darčekovej poukážky je vždy priamo uvedená na Darčekovej poukážke.
 5. Ak Ponuka alebo Darčeková poukážka stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Predávajúcim a Kupujúcim na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie), Kupujúci si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Darčekovej poukážke (prostredníctvom rezervačného formulára, telefonicky a pod.) termín využitia Darčekovej poukážky.
 6. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej poukážky stráca Kupujúci nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Darčekovej poukážky bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Darčekovú poukážku

Článok IV

Zodpovednosť Predávajúceho.

 1. 1. Predávajúci ako dodávateľ Darčekovej poukážky ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  a) za kvalitu a rozsah Plnenia,
  b) za dodanie Plnenia,
  c) za naplnenie práv Kupujúceho z Darčekovej poukážky,
  d) za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  e) za plnenie všetkých práv Kupujúceho vyplývajúcich Kupujúcemu z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Darčekovej poukážky ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 2. 2. Predávajúci zodpovedá za riadne a včasné dodanie Darčekovej poukážky spôsobom podľa týchto VOP.
 3.  Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Darčekovej poukážky a nie sú ani povinní poskytnúť Kupujúcemu náhradnú Darčekovú poukážku.

Článok V

Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Kupujúci v lehote podľa týchto VOP neobdrží Darčekovú poukážku, alebo Darčeková poukážka obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Darčeková poukážka bude mať iné vady, Kupujúci môže vady reklamovať. Kupujúci je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: motokarydlha@motokarydlha.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Darčekovej poukážky a v prípade, že Darčeková poukážka nebude doručená, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Darčekovej poukážky. Pokiaľ Kupujúci neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 2. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Kupujúci oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VI

Zánik Objednávky, kúpy Darčekovej poukážky

 1. V prípade, že Kupujúci neuhradí cenu za Darčekovú poukážku v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Darčekovej poukážky bez ďalšieho zanikajú.
 2. Predávajúci má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Darčekovej poukážky vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Darčekovú poukážku ním uhradenú mu vráti Predávajúci, pričom toto plnenie je povinný Kupujúci od Predávajúceho prijať Cena za Darčekovú poukážku bude Kupujúcemu vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky podľa tohto bodu, a to na účet Kupujúceho, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

Článok VII

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Kupujúci poskytuje Predávajúcemu  osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a to za účelom využívania služieb elektronického systému motokarydlha.sk, najmä však za účelom predaja Darčekových poukážok a na marketingové a reklamné účely Predávajúceho. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Kupujúci, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci ako sprostredkovateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, spracúva osobné údaje Kupujúceho ako dotknutej osoby v mene Predávajúceho, a to na účel uvedený podľa bodu 1. tohto článku.
 3. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Predávajúceho súvisiacich so službami Predávajúceho na adresu Kupujúceho.
 4. Súhlas Kupujúceho podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Kupujúci neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Poučenie dotknutej osoby (Kupujúceho) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

  Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané;
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  - opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
  - likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;
  - blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

  Dotknutá osoba ma ďalej právo u predávajúceho písomne namietať voči:
  -spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho
  -marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho
  -marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

  Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči:
  -spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
  -u predávajúceho písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;
  -pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranuosobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje predávajúcemu poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Predávajúci si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.

  Predávajúci bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania.  Predávajúci je oprávnení spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.12. 2020